Měkké dovednosti

nabídka vzdělávacích a konzultačních programů

Zvládání stresových situací

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Podmínkou věrnosti klientů jsou naše špičkové služby. Konkurenti se snaží dostat na vaše místo a loajalita vašich obchodních partnerů není zaručená. Rychlost, s jakou probíhají změny kolem nás, vytváří extrémní zátěž. Jsme vykolejení a dostáváme se do spirály stresu. 

Cíl kurzu: 

 • Naučíte se, že pokud chceme být produktivní a zároveň mít ze sebe dobrý pocit, potřebujeme využívat našeho potenciálu na plné obrátky
 • Poznáte, co je to přiměřená míra stresu a kdy je stres stimulující
 • Naučíte se poznat svůj typ osobnosti v odolnosti vůči stresu
 • Pochopíte, jak pracovat s vnitřní energií, která je motorem výkonnosti i pocitu spokojenosti
 • Naučíte se rozpoznávat žrouty času a energie
 • Identifikujete svoje zdroje energie na principu, když dávám, MUSÍM i brát
 • Naučíte se rozpoznávat varovné signály přetížení a vyhoření
 • Vytvoříte si osobní strategii práce s vnitřní energií 

Obsah kurzu:

 • Psychická zátěž - různé typy prodeje vyžadují různé způsoby diplomacie
 • 4 potřeby pro fungování naší energie
 • Co je stres a jaké jsou zdroje stresu
 • Příznaky stresu
 • Obranné mechanismy zvládání stresu
 • Konflikty a strategie jejich řešení
 • Zvládání stresu – zaměřené na problém a zaměřené na emoce
 • Osobní strategie práce s vnitřní energií

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Work-life balance aneb jak být v dobré osobní kondici

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Emoce a skryté egoické postoje výrazným způsobem ovlivňují spolupráci a vytvářejí umělé, neviditelné bariéry ve společném dosahování cílů.  Negativní myšlení lidí blokuje jejich tvořivé schopnosti. Uvolněte tento potenciál. Vyzkoušejte si inventuru svých návyků v oblasti work-life balance. Uvědomte si svou odolnost a míru ohrožení a stanovte vlastní kroky cesty změny. 

Cíl kurzu: 

 • Porozumět základním principům work-life balance
 • Sebereflexe a rozvoj v oblasti Já a životní vyváženost (W_L_B)
 • Podpora zdravého životního stylu a zdravých pracovních vztahů a spolupráce
 • Zvýšení osobní kompetence v oblasti prevence stresu a výkonu v práci

Obsah kurzu:

 • Audit osobní spokojenosti
 • Obecné faktory work-life balance, aneb tři nohy, které nás drží v rovnováze
 • Osobní efektivita při práci s návyky, které se týkají W_L_B
 • Osobní produktivita
 • Jak „sníst žábu“, aneb systém priorit máme v rukách
 • Porozumění vašemu osobnostnímu typu
 • Jak pracovat se sebemotivací a nevyhořet
 • Jak být v dobré kondici aneb zdroje vnitřní energie
 • Aktivní cvičení těla i mysli – doporučení pro udržení energie a radosti v pracovním dnu

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Efektivní komunikace

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Zaměřeno na principy efektivní komunikace, využívání komunikace pro efektivní řízení procesů ve výrobě a vedení svých týmů. Základy a zásady efektivní komunikace, způsoby komunikace ve vazbě na typologii osobnosti, komunikační model, vnitřní a vnější komunikace, verbální a neverbální komunikace, řešení konfliktních situací na pracovišti, využití asertivních nástrojů při komunikaci, zásady efektivního vedení porad, typy porad, příprava a vyhodnocení porady, moderace.

Cíl kurzu:

 • Naučíte se používat principy efektivní komunikace
 • Naučíte se základní pravidla komunikace s podřízenými i manažery
 • Zvládnete principy týmové komunikace, zlepšíte se v komunikaci s druhými při řízení výkonu
 • Získáte praktické rady, jak motivovat svoje týmy a jak podporovat týmovou spolupráci
 • Zvolíte si optimální strategii interního vyjednávání a naučíte se používat metody vedoucí ke spolehlivé dohodě s podřízenými
 • Budete umět zadávat úkoly “správně”
 • Osvojíte si techniky, jak prosadit svůj zájem a nepoškodit si přitom vztahy
 • Naučíte se dávat účinnou zpětnou vazbu lidem ve svém okolí

Obsah kurzu:

 • Základy a zásady efektivní komunikace
 • Způsoby komunikace ve vazbě na typologii osobnosti
 • Delegování
 • Trénink vyjednávacích schopností – řešení reálných situací
 • Empatická a asertivní komunikace při prosazování cílů
 • Komunikační bariéry a konfliktní komunikační situace
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Řešení konfliktních situací na pracovišti
 • Využití asertivních nástrojů při komunikaci
 • Aktivní naslouchání
 • Používání otázek
 • Zásady efektivního vedení porad
 • Nácvik podávání zpětné vazby

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Neverbální komunikace

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

I když neřeknete ani slovo, vaše tělo mluví za vás.

V celém průběhu interakcí s druhými  náš  obličej  komunikuje a to, co sdělujeme,  jsou  zejména emoce. Ne vždy pak sdělované informace odpovídají realitě, spíše odpovídají tomu, co chce daný jedinec na sebe sám prozradit.

Správná nonverbální komunikace vždy podtrhne váš slovní projev. Ať už pozitivně nebo i negativně, aniž si to uvědomujeme.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je pochopit, že v komunikaci nejde čistě jen o sdělování informací, získat přehled o různých typech neverbální komunikace a zvýšení porozumění, co se a jak nám lidé kolem nás sdělují řečí těla. Cílem je rozeznat neverbální signály manipulace a naučit se být více přesvědčiví díky projevům svého těla.

Obsah kurzu:

 • Neverbální komunikace a její projevy
 • Oči a jejich význam v komunikaci
 • Verbální a neverbální projevy a rozpoznání nesouladu
 • Komunikace prostřednictvím předmětů
 • Bariéry v neverbální komunikaci
 • Regulace tempa řeči, podtrhnutí či zdůraznění tempa řeči neverbálními prostředky
 • Jak nahradit verbální projev (symbolizovat, ilustrovat)
 • Sebevyjádření, sebeprezentace
 • Výběr signálů řeči těla pro vyjádření vnitřních postojů, myšlenek a postojů
 • Odhalené „převlékání se za někoho“

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Moderní metody organizace času

Rozsah kurzu: 1 den

Po dovednosti efektivnějšího využívání času touží většina lidí. Díky tomuto programu můžete čas lépe organizovat i Vy.

Seminář je vhodný pro pracovníky na všech pozicích – pokud opravdu chtějí při plnění pracovních povinností, osobních úkolů a zájmů dostat čas pod lepší kontrolu.

Absolvováním tohoto kurzu se naučíte používat moderní a efektivní metody a snadněji pak budete směřovat ke svým pracovním i osobním cílům.

Metody a postupy, se kterými se seznámíte, jsou založeny na netradičních přístupech a zkušenostech D. Allena (významný a osobitý guru time-managementu).

Seminář doplníme a rozšíříme o metody mentálních map, které v současnosti představují nejvíce používaný a nejefektivnější systém vizualizace úkolů, cílů, vazeb a termínů.

Obsah kurzu:

 • Práce s prioritami a časovou osou
 • Definice okruhu zájmu a aktivit
 • Vnější zásobníky informací jako nový směr řízení našich aktivit
 • Práce s úkoly, popis a definování kontextů
 • Metody prvního a následných kroků
 • Myšlenkové mapy a jejich uplatnění v organizaci času

Lektor: Ing. Vladimír Vaněk

O lektorovi

Nestandardní komunikace

Rozsah kurzu: 1 den

Kurz je určen těm, kteří si chtějí zvýšit povědomí o nevhodných a nekalých formách komunikace. Budeme analyzovat kořeny a projevy některých ne zcela férových způsobů komunikace.

Seznámíte se se skrytými formami manipulace a nátlaku, naučíte se je identifikovat a vymezovat se vůči nim. Nejrozšířenější metody nestandardní komunikace si společně předvedeme na praktických příkladech.

Získané poznatky vám poslouží k tvorbě vlastního korektního komunikačního stylu a k nastavení zábran proti nekalým komunikačním praktikám.

Obsah kurzu:

 • Klasifikace forem mezilidského chování (základní typy)
 • Hry jako specifická forma mezilidského chování
 • Popis a analýza základních typů her
 • Společenské hry a obrana proti nim
 • Pracovně orientované společenské hry
 • Manipulace a manipulativní pověry
 • Zvláštní typy manipulace

Lektor: Ing. Vladimír Vaněk

O lektorovi

Systemikou ke spokojenosti v životě

Rozsah kurzu: 2 dny

Všechny pracovní činnosti i dění v soukromém životě do sebe zapadají a tvoří jeden celek, přesto si někdy můžeme myslet, že jde o dva oddělené světy. Spokojenost v práci a kvalitní mezilidské vztahy (v případě jednotlivců i týmů) zabezpečíme pouze tak, že vezmeme v potaz všechny tyto aspekty. Následně můžeme řídit svůj soukromý i profesní život správným způsobem.

Seminář je určený především pro majitele firem a manažery. Získáte náměty, jak přistupovat k jednotlivým členům pracovního týmu a jak jim případně pomoci vyřešit jejich problémy, které mohou negativně ovlivňovat jejich pracovní výkon.

Ukážeme vám, že systemika je o různých druzích přístupu k jednotlivcům i k týmu jako celku, že jednání vždy zohledňuje to, co má člověk jako soukromá osoba i manažer za sebou, jaké má zkušenosti, jak se cítí (otázka aktuálního mentálního stavu). Díky znalosti systemiky pak jako manažeři můžeme pracovat a žít méně konfliktně, bez stresujícího očekávání čehokoliv negativního a nepříjemně překvapivého.

Prostě žít příjemněji a s větším uvolněním...

Obsah kurzu:

 • Jak jednat a neubližovat sobě a druhým
 • Jak narovnat narušené vztahy
 • Tlustá čára za minulostí
 • Motivace k práci na sobě
 • Co mohu udělat pro sebe, co mohu udělat pro druhé – míra odpovědnosti
 • Skutečný význam sebevědomí pro běžný život

Lektor: Josef Vlk

O lektorovi