HR a řízení zaměstnanců

nabídka vzdělávacích a konzultačních programů

Pracovní křivka, efektivita a produktivita

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Kdo nemá výsledky, má výmluvy. Buď zvýšíte příkon, nebo ztratíte výkon… znáte podobné „motivační“ citáty? Není náhodou, že lidé s vyšší sebekontrolou mají vyšší tendenci chovat se konstruktivně a dosahují lepších výsledků v práci i v životě. Nebrání nám množství mailů a denní operativa v plnohodnotném využívání našeho času a energie pro smysluplný výkon? Umíme se ponořit do tzv. hluboké práce, abychom za sebou mohli vidět výsledky?

Cíl kurzu:  

 • Naučíte se metody a způsoby, jak zvýšit a udržet si vysokou energii, abyste mohli podávat skvělé výkony
 • Pochopíte důležitost sebekontroly a sebe disciplíny
 • Seznámíte se s technikami, jak se zotavit během dne, a být tak velmi produktivní a dokončovat věci v kratším čase
 • Naučíte se chápat, že odpočinek je produktivní
 • Pochopíte, jak připravit své uvažování na vysoce individualizované jednání a orientaci na výsledek
 • Pochopíte heslo: „Chceš-li zrychlit, zpomal...“
 • Naučíte se optimalizovat režim práce a odpočinku
 • Porozumíte, jak analyzovat spotřebu času
 • Získáte nástroje, jak minimalizovat vynaložený čas při maximálních výsledcích

Obsah kurzu:

 • Plánování dne z pohledu efektivity a denní režim
 • Proč se nevyplatí ignorovat křivku výkonnosti
 • Sebekontrola a dosahování cílů
 • Faktory ovlivňující sebekontrolu
 • 6 etap pracovní křivky osobního výkonu během dne
 • Metody prověření účinnosti vložených zdrojů a energie na výsledný užitek
 • Faktory ovlivňující efektivnost
 • Limitující faktory produktivity
 • Pojmenování návyků a jejich dopadů na efektivitu a výsledek
 • 4 vývojové fáze časového plánování

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Pozor, změna směru: Nepřitahujte nové, ale udržte kmenové zaměstnance

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Nejčastější odpovědí na vaši otázku, proč zaměstnanec odchází, zní: „Mám lepší finanční nabídku“. Odpověď, která jen málokdy odpovídá skutečnosti.

Ignorováním současné situace na trhu práce můžete celkem rychle přijít o svoje nejlepší zaměstnance i dobré finanční výsledky firmy. Důsledky jsou zřejmé.

Cíl kurzu:  

 • Naučit se využívat dostupné nástroje pro udržení vašich nejlepších zaměstnanců, jak ty nejlepší poznat a jak využít všech jejich schopností a dovedností
 • Jak se v náboru přizpůsobit jednotlivým skupinám zaměstnanců
 • Naučit se pracovat s výsledky Indexu pracovních schopností
 • Najít a maximálně využívat konkurenční výhodu vaší firmy prostřednictvím Age managementu
 • Vytvořit si podklad pro smysluplnou HR strategii

Program kurzu:

Denně jste konfrontováni s vysokou fluktuací či nemocností, přetahováním se s konkurencí o co nejlepší mzdy či benefity. Bojujete s minimální motivací lidí ve firmě.  Odpovědí je zásadní změna dosavadního kurzu směrem k:

 • Přizpůsobení se motivacím nových zaměstnanců, jejich potřebám a obavám
 • Posilování vlivu a motivovanosti vašich lidí
 • Serióznímu řešení fluktuace ve firmě
 • Kompletní změna strategie vedení lidí ve firmě

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTRUM šité na míru vaší organizace

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Praktický workshop, na jehož konci budete mít vlastní koncept AC/DC, který můžete ihned využít ve vaší organizaci.

Řídím lidi. Stále si kladu otázky:

 • Jak lépe vybrat a udržet ty nejlepší zaměstnance?
 • Jak lépe vidět a poznat své lidi – znát je lépe než se znají oni sami?
 • Jak lépe využít všech jejich schopností a dovedností?

Potřebujete?

 • Vybrat nové lidi
 • Najít a zhodnotit potenciál svých lidí a pracovat s ním
 • Vytvořit výkonný tým
 • Vytipovat talenty pro vedoucí pozice
 • Přispět k růstu firemního výkonu efektivním řízením a rozvojem lidí

Assessment / Development Centrum je nástroj, který slouží k posouzení a zhodnocení silných stránek, ke zmapování stávající úrovně dovedností a ke zhodnocení rozvojového potenciálu zaměstnanců.

Obsah kurzu:

V rámci workshopu si vytvoříte vlastní metodiku Assessment/Development Centra šitou na míru potřebám vaší organizace:

 • Hodnotící kritéria a jejich popis
 • Hodnotící škála a její popis
 • Matice metod, pomocí které lze zhodnotit účastníka z mnoha úhlů pohledu v různých modelových situacích
 • Vytvoření vlastních modelových situací
 • Popis jednotlivých metod včetně formulace zadání pro účastníky a uvedení časové náročnosti každé metody
 • Vytvoření harmonogramu – časového rozpisu všech aktivit v AC/DC

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Tvorba kompetenčních modelů

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Úroveň kompetencí zaměstnanců na všech úrovních v organizaci bezprostředně souvisí s dosahováním organizační strategie. Kvalifikace je dnes už jen jedním z dílků skládačky, zda máme v týmu lidi, kteří jsou plně kompetentní.  

Je dokázáno, že jsou to právě kompetence, které přímo ovlivňují individuální výkon zaměstnance.

V rámci workshopu se naučíte, jak vytvořit kompetenční model, pochopíte rozdíl mezi klíčovými a individuálními kompetencemi. Využijete nástroje a nejmodernější metodiky využívání kompetenčního modelu. Budete vědět, jak sestavit kompetenční model pro vaši firmu. Zjistíte, že KM je účelným nástrojem již od náboru a že díky němu dokážete firmě ušetřit náklady.

Obsah kurzu:

 • Kompetence jako nástroj rozvoje lidí v organizaci
  • k čemu kompetence slouží a jaký je jejich přínos
  • typy kompetenčních modelů
  • příklady dobré praxe – modely konkrétních kompetenčních modelů  
 • Řízení výkonu podle kompetencí (MBC)
  • období adaptačního procesu po náboru
  • definování nutného rozvoje po adaptačním procesu
  • hodnocení výkonu zaměstnanců
  • plánování rozvojových a vzdělávacích aktivit
 • Vytvoření plánu, jak vytvořit Kompetenční model
  • vize a hodnoty společnosti
  • styly řízení v organizaci
  • klíčové, manažerské a individuální kompetence

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Jsem HR CONTROLLING, seznámíme se?

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Aneb Pokud chcete být opravdovým partnerem managementu firmy, musíte mluvit řečí jejich kmene… tedy řečí čísel.

Stále víc jsou personalisté konfrontování s dotazy jako: Jak vysokou máme fluktuaci/ retenci/ nemocnost? Jaká je návratnost investice do tohoto typu vzdělávání? Jaký je procentní nárůst odměňování na jednoho zaměstnance za minulý rok? Za jak dlouho se nám vrátí investice do nákupu HR software?

Personální controlling mění tzv. měkké ukazatele personálních činností na data podporující firemní strategii, plánování a hodnocení personálních procesů.  Výstupy HR controllingu přispívají predikci budoucího vývoje společnosti v oblasti personálního řízení a tím výrazně snižují personální náklady.

Cíl kurzu:

 • Najdete odpovědi na otázku, zda a proč je nutné přejít i v HR od reportingu ke strategické analýze dat
 • Seznámíte se s metodami personálního controllingu a jejich aplikací v praxi
 • Porozumíte smyslu HR reportingu
 • Naučíte se 10 základních metrik a vzorců pro výpočty v personalistice
 • Naučíte se převádět vybraná personální “kvalitativní” data do čísel
 • Poznáte pravou užitečnost Excelu a naučíte se zpracování dat do grafických výstupů pro vaše vedení
 • Poznáte on-line nástroje pro analýzy

Obsah kurzu:

 • Vysvětlení pojmů – reporting, analýza dat, big data
 • Význam a cíle personálního controllingu
 • Nástroje personálního controllingu
 • Operativní reporting
 • Pokročilý reporting
 • Strategická a prediktivní analýza dat
 • Význam personálních standardů
 • Personální ukazatele a jejich konstrukce
 • Typy a volba personálních ukazatelů
 • Hodnocení výsledků a efektivity personálních procesů
 • Personální manuál organizace atd.
 • Užitečné metriky a vzorce v personalistice
 • Prezentace výsledků – tzv. dashboardy, grafy, infografika

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Zaměstnávání cizinců v roce 2018 – REŽIM UKRAJINA

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Chybí Vám zaměstnanci a český trh již nestačí pokrývat Vaše potřeby. Uvažujete již delší dobu o zaměstnávání pracovní síly z třetích zemí, konkrétně z Ukrajiny?

Česká republika je vystavena tlaku nedostatku pracovních sil. 60% zaměstnavatelů obrací postupně svoji pozornost za naše hranice. Již více jak rok nabízí legální způsob tyto uchazeče zaměstnat v ČR Režim Ukrajina (kvalifikovaná pracovní síla) nebo Projekt Ukrajina (vysoce kvalifikovaní pracovníci).

Je však třeba počítat s poměrně náročným a zdlouhavým administrativním procesem. Některá opatření (např. režim Ukrajina) usilují o zrychlení a zjednodušení zaměstnávání cizinců, přesto je na cestě stále mnoho překážek.

Díky osobní praxi školitelky, personální manažerky a denní praxi v této oblasti získáte zásadní sadu praktických doporučení, jak postupovat. Odnesete si konkrétní návod, jak všechna požadovaná povolení zajistit. Připravíte se tak na hladký průběh zapojení vaší společnosti do projektu a náš workshop vám pomůže urychlit celá proces získání nového zaměstnance z Ukrajiny.

Obsah kurzu:

 • Seznámíme Vás s náležitostmi podání žádosti o zařazení Vaší firmy primárně do projektu Režimu Ukrajina
 • Společně si projdeme jednotlivé kroky předcházející pohovoru uchazeče na Generálním konzulátu Lvov, včetně vyplnění vzorových dokumentů
 • Poskytneme Vám informace o nutném postupu po příjezdu budoucího zaměstnance
 • Získáte kontakt na konzultantku, která vám může dále provést konkrétními kroky v rámci individuálních konzultací

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi

Rozvoj kompetencí řídících pracovníků první linie v oblasti vedení týmů i jednotlivců ve výrobě

Rozsah kurzu: 6 vyuč. hodin (1 den)

Zaměřeno na principy vedení lidí - na sebepoznání, na poznání přirozeného potenciálu u svých podřízených. Pochopení jednání podřízených i nadřízených. Seznámení se s principy vedení lidí.

Zaměřeno na principy efektivní týmové spolupráce a zvyšování výkonnosti jednotlivce i týmů.

Cíl kurzu:

 • Naučíte se vnímat roli mistra se všemi zodpovědnostmi, poznáte své schopnosti a dovednosti a budete schopni uvědomit si svoji roli ve vedení týmu
 • Ověříte si, zda jste pro svůj tým neformální autoritou nebo jen formálním vedoucím
 • Identifikujete vlastní styl vedení lidí
 • Naučíte se efektivně uplatňovat svoje manažerské dovednosti, rozvíjet a motivovat pracovní tým
 • Naučíte se, jak zvládat obtížné situace v týmu
 • Naučíte se uplatňovat strategii pozitivního řízení a reagovat na různé typy chování svých podřízených
 • Rozšíříte si rejstřík používaných “nástrojů” vedení dělníků  

Obsah kurzu:

 • Role vedoucího – vedení, řízení, zodpovědnosti, přirozená autorita
 • Osobnost mistra - osobnostní rysy, kompetence, schopnosti, znalosti a dovednosti, osobnostní profil
 • Styly vedení lidí
 • Budování týmu. Motivace. Rozvoj týmu
 • Zásady vedení týmu
 • Kaskádování cílů a úkolů
 • Kontrola a vyhodnocování práce
 • Řízení výkonu podřízených a hodnocení zaměstnanců
 • Nástroje pro zvládání konfliktních situací
 • Jak chválit a jak kritizovat
 • Zvládání stresu a pracovní zátěže
 • Plánování a řízení změn
 • Plánování času - stanovení priorit, tipy a pomůcky pro efektivní řízení času

Lektor: Mgr. Ivana Olivová

O lektorovi