Logistika a řízení zásob

nabídka vzdělávacích a konzultačních programů

Management logistiky

Rozsah kurzu: 2 dny

„Logistika je umění a věda, jak zabezpečit správné věci ve správný čas na správném místě za minimální cenu“ – ve firmě, v dodavatelském řetězci, ve veřejném sektoru.

Seminář je určen jak stávajícím, tak i „připravujícím se“ manažerům logistiky a dále všem, kteří chtějí porozumět významu logistiky pro firmu, a kteří chtějí umět využít logistické principy ve své profesi.

Budeme se zabávat klíčovými principy a moderními koncepcemi současné logistiky, problematice organizace logistiky ve firmě a vlastní náplni logistického managementu.

Kurz je vhodnou rekapitulací a ověřovacím testem pro stávající manažery logistiky a vynikajícím tréninkovým polem pro nastávající manažery.

Obsah kurzu:

 • Definování a prosazování vhodné politiky logistiky ve firmě
 • Správná organizace logistiky (odpovědnosti a pravomoci)
 • Bezchybné určení bodů rozpojení v materiálovém toku
 • Správná identifikace úzkých míst materiálového toku a efektivní práce s nimi
 • Identifikace a kalkulace logistickách výkonů a nákladů (logistický controlling)
 • Práce s moderními koncepty typu SCM (Supply Chain Management)
 • Získání přehledu o informačních technologiích pro logistiku
 • Budování a rozvoj firemního systému logistiky
 • Porozumění významu, obsahu a metodologii logistického auditu

Lektor: Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

O lektorovi

Logistika nákupu a řízení zásob

Rozsah kurzu: 2 dny

Program je určen všem, kteří chtějí mít přehled o specifických metodách řízení zásob, chtějí rozumět principům moderních systémů zásobování a potřebují umět provádět účinnou kategorizaci (klasifikaci) zásob, nejen nakupovaných komponentů, ale také nedokončené a hotové výroby, náhradních dílů apod.

Co nejpraktičtějším způsobem se budeme zabývat celou škálou aktuálních otázek od stanovování pojistných zásob přes optimalizaci objednacích režimů až po měření kvality předpovědi poptávky.

Obsah kurzu:

 • Správná identifikace a používání kritérií pro kategorizaci (klasifikaci) zásob
 • Analýza stávajících systémů řízení zásob z hlediska jejich nákladovosti
 • Stanovování ekonomicky optimální nákupní a výrobní dávky pro doplňování zásob
 • Počítání a udržování pojistné zásoby v rámci modelů SIC (Statistical Inventory Control)
 • Kanban (podmínky pro nasazení a výpočty parametrů)
 • Efektivní volba vhodného systému doplňování zásob podle jejich účelu a charakteru
 • Vyhodnocení ekonomiky konkrétního systému doplňování zásob
 • Porozumění principům a možnostem nákupního marketingu
 • Efektivní organizace operativního nákupu
 • Správná definice rozhraní mezi operativním a strategickým nákupem
 • Sestavení matice strategického postavení firmy na nákupním trhu
 • Práce v rámci konceptů SCM (Supply Chain Management)

Lektor: Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

O lektorovi

Logistika výroby

Rozsah kurzu: 2 dny

Program je určen těm, kteří jsou pověřeni řešením úloh plánování a řízení výroby na kterémkoli stupni – tedy od ředitele výroby přes plánovače po vedoucí provozů a dílen. Kurz je často navštěvován také průmyslovými inženýry a odborníky z oblasti informačních technologií a informačních systémů pro podporu plánování a řízení výroby.

Hlavním tématem kurzu je problematika plánování a řízení výroby. Srovnáváme výhody všech známých konceptů – od klasických plánovacích systémů typu MRP přes vizualizované tahové systémy využívající kanban až po moderní informační technologie pokročilého plánování (APS). Zabýváme se nejen tzv. „štíhlou výrobou“, ale také výrobou „agilní“ a podrobně diskutujeme problematiku řízení zásob nedokončené výroby (tzv. „rozpracovanosti“).

Obsah kurzu:

 • Jak se dostat ven z „bludného kruhu“ urgentního plánování
 • Práce s úplnou strukturou systému plánování a řízení výroby
 • Přesné porozumění mechanismu MRP (podmínky, výhody a nevýhody)
 • Správné využívání funkce MPS (Master Production Schedule)
 • Vyhodnocování účinnosti lhůtového plánování a kapacitní bilance
 • Používání heuristiky pro rozvrhování (tvorbu sekvencí) výrobních dávek
 • Správná kalkulace průběžné doby výroby v souvislosti se zásobami nedokončené výroby
 • Aplikace TOC (teorie úzkých míst) pro plánování a řízení výroby
 • Vyhodnocení vhodnosti nasazení systému pokročilého plánování (APS)
 • Využívání počítačových simulací pro plánování a řízení výrob
 • Nastavování systémů vizualizovaných tahových systémů řízení materiálových toků
 • Používání nástroje „štíhlé výroby“ ve srovnání s konceptem „agilní výroby"
 • Aplikace CCPM (Critical Chain project Management) pro plánování projektů

Lektor: Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

O lektorovi

Logistika distribuce a skladování

Rozsah kurzu: 2 dny

Tato logistická témata jsou určena všem logistikům – především pak samozřejmě těm, kteří potřebují a chtějí umět efektivně skladovat, manipulovat a dopravovat (distribuovat) materiálové a zbožové položky.

Náplní tohoto kurzu je moderně pojaté klasické logistické téma řízení a uskutečňování materiálového toku v dodavatelském řetězci i uvnitř firmy.

Řešení odpovídajících úloh distribuce, skladování, dopravy a manipulace je doprovázena řadou případových studií a výsledků reálných projektů z této oblasti. Součástí kurzu je téma nejnovějších technologií pro identifikaci a nechybí ani odborný vhled do speciálních oborů, jakými jsou logistika nebezpečných věcí a city-logistika.

Exklusivním probíraným předmětem je projektování výrobních a skladových dispozic (lay-out) a distribučních sítí.

Obsah kurzu:

 • Orientace v moderních distribučních systémech a konceptech SCM
 • Správná volba distribuční sítě a kalkulace výkonových a ekonomických parametrů
 • Používání moderních logistických a informačních technologií pro distribuci
 • Aplikace dostupných skladových systémů a technologií
 • Používání různorodých systémů řízení skladových lokací
 • Počítání a vyhodnocování intenzity manipulace s materiálem
 • Orientace v obalových technologiích
 • Orientace v dopravních systémech a jejich parametrech
 • Používání systematického projektování pro návrhy dispozic (lay-out) skladů a výrobních provozů
 • Pochopení zásad logistiky nebezpečných věcí
 • Porozumění trendům v oblasti city-logistiky
 • Používání moderní identifikačních systémů a standardů GS1

Lektor: Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

O lektorovi

Logistický audit

Rozsah kurzu: 2 dny

Kurz je určen logistikům a manažerům, kteří chtějí mít jasno v tom, k čemu slouží a jak se provádí logistický audit (LA), jaký je jeho průběh, jaké jsou jeho výstupy a co následuje po něm.

První logistický audit v české firmě proběhl v roce 2000 a v roce 2003 vznikla Komora logistických auditorů (KLA). Ta nejen sdružuje profesionální auditory, ale také trvale rozvíjí metodiku provádění logistického auditu tak, aby se pro každou auditovanou společnost stala skutečným počátkem nového rozvoje logistiky (jak interní tak i SCM).

Během dvou dnů budete mít jedinečnou šanci se podrobně s metodikou KLA seznámit (včetně nácviku specifických auditorských postupů) a navíc převzít cenné zkušenosti z řady případových studií, vytvořených z výsledků konkrétních logistických auditů. Součástí výkladu bude také srovnání metodiky KLA s metodikou VDA 6.3, MMOG a DMAIC.

Obsah kurzu:

 • Jak správně chápat roli LA, jaký je jeho účel
 • V jakých situacích je vhodné LA provést a v jakých ne
 • Jaké jsou hlavní přínosy (výstupy) LA
 • Co obsahuje metodika logistického auditu podle Komory logistických auditorů (KLA)
 • Jak odlišit reaktivní a proaktivní audit
 • Jaké jsou společné rysy a jaké rozdíly v metodikách KLA, VD 6.3, MMOG a DMAIC
 • Jak správně připravit „Program logistického auditu“
 • Jak správně vést interview v auditované společnosti
 • Co obsahuje „Zpráva z logistického auditu“ a jak ji sestavit z výsledků
 • Co obsahuje „Program logistických změn“, jako hlavní výstup log. auditu
 • Jak stanovit ekonomickou návratnost realizace auditem navržených změn
 • Jak kalkulovat cenu LA v různých podmínkách

Lektor: Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

O lektorovi

Řízení zásob

Rozsah kurzu: 1 den

Program je určen střednímu managementu a firemním specialistům, zejména v oblasti řízení zásob, nákupu, prodeje a logistiky. Dále také výrobním a obchodním společnostem státních orgánů.

Budeme se intenzivně věnovat specifickým otázkám optimalizace zásob. Celý den bude především prakticky zaměřen na osvojení teoretického zázemí, praktických metod a systémů řízení zásob.

Postupně vás uvedeme do logistiky a seznámíme s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a přístupy k jejich optimalizaci.

Obsah kurzu:

 • Podnikový logistický systém
 • Podniková ekonomika
 • Zásady řízení zásob
 • Klasifikace zásob
 • Druhy poptávky
 • Okamžitá a průměrná zásoba
 • Bod rozpojení objednávkou zákazníka
 • Principy řízení zásob při závislé poptávce
 • Objednací systémy
 • Plán spotřeby dodávek a hlavní výrobní plán
 • Stanovení velikosti dávky
 • Stanovení pojistné zásoby
 • Řízení zásob sortimentu

Lektor: Petr Krakovský

O lektorovi

Ekonomika v logistice pro neekonomy

Rozsah kurzu: 1 den

Kurz je určen manažerům, neekonomům a všem pracovníkům, kteří řídí jednotlivé logistické kroky a operace.

Dozvíte se, jak pracovat s různými principy matematických analýz a jejich praktickým využitím při řízení logistiky uvnitř firmy.

Prostřednictvím konkrétních modelů, ověřených v podmínkách podnikové praxe, se aktivně seznámíte s jejich charakterem a praktickým využitím - včetně nároků na zdrojová data.

Po absolvování programu budete schopni efektivně analyzovat stav firemní logistiky a vyhledat vhodné řešení identifikovaného problému.

Obsah kurzu:

 • Logistika a její cíle
 • Základní ekonomické parametry v logistice
 • Interní audit v logistice – jak na něj
 • ABC analýza a její možnost
 • Hodnotová analýza v logistice – identifikace vícenákladů
 • Analýza nákladů a zisků
 • Sklad – měření efektivity funkce skladu a operací
 • Jak posoudit vhodnost investice v logistice
 • Analytické modely – zkušenosti z praxe

Lektor: Petr Krakovský

O lektorovi