Podnikání, firemní kultura

nabídka vzdělávacích a konzultačních programů

Základy podnikání

Rozsah kurzu: 2-3 dny

Program je určen těm, kteří o podnikání teprve uvažují, dále těm, kteří nedávno začali podnikat a chtějí své podnikání více rozvinout.

Získáte důležité a nezbytné informace, které jsou potřebné pro zahájení podnikání a k jeho úspěšnému rozvoji. Důraz klademe na činnosti týkající se analýz, na práci s daty a poznatky, na obecné dodržování principů správného podnikání.

Postupně zmapujeme všechny zásadní fáze podnikání:

 • sestavení podnikatelského plánu,
 • vytváření týmů,
 • analýza produktů, poptávky a trhu,
 • metody mapování konkurence,
 • možnosti financování,
 • seznámíte se s otázkami spojenými s realizací zakázek; možnostmi kooperací,
 • s otázkami širších podnikatelských kontextů.

Získáte ekonomické a legislativní minimum a přehled o provozních podmínkách podnikání.

Obsah kurzu:

 • Osobnostní dispozice pro podnikání
 • Podnikatelský plán
 • Klíčové body přípravy podnikání
 • Jak stanovit cenu
 • Nejčastější potíže při zahájení podnikání
 • Rentabilita a stabilita podnikání - očekávání a realita
 • Právní rámec podnikání - základní informace

Lektor: Ing. Vladimír Vaněk

O lektorovi

Vedení malé a střední firmy

Rozsah kurzu: 2 dny

Program je určen nejen pro majitele malých a středních firem, pro zaměstnance na klíčových pozicích (manažery), ale i pro ty, kteří podnikání teprve plánují.

Po jeho absolvování budete mít předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti a hodnoty firmy, ve které pracujete.

Malé a střední firmy jsou neprofesionálním řízením více ohroženy než ty velké, které za řadu let své existence cíleně investují do metod práce s lidskými zdroji. V současnosti se, více než kdy jindy, dostává do popředí otázka tématu: „člověk, jeho charakteristika, jeho vzdělání, znalosti a schopnosti v rámci pracovního procesu“.

Malé a střední firmy se vyznačují tím, že jsou pod zásadním vlivem osobnosti svého zakladatele, dále tím, že mají omezený okruh zaměstnanců a mnohdy neinvestují do metodiky práce s pracovním týmem. S těmito aspekty pak mohou souviset otázky nízké loajality k firmě, nevhodná kumulace různých profesí a firemních nebo pracovních rolí.

Aby byli zaměstnanci lépe motivováni a podávali zvýšený pracovní výkon, je důležité o ně odpovídajícím způsobem pečovat.

Obsah kurzu:

 • Firemní a obchodní strategie
 • Výběr a řízení lidí
 • Definice a optimalizace firemních procesů
 • Pracovní kompetence
 • Projektový obchod
 • Budování a vedení týmu
 • Základní otázky spojené s firemní kulturou
 • Tvorba, úrovně a zdroje firemní kultury
 • Rituály, symboly a artefakty ve firemní kultuře
 • Orientace firmy a její firemní kultury
 • Vliv osobnosti zakladatele nebo vůdce

Lektor: Ing. Vladimír Vaněk

O lektorovi

Firemní kultura

Rozsah kurzu: 2 dny

Dopřejte sobě i svým zaměstnancům náhled do problematiky firemní kultury – z čeho dobrá firemní kultura vzniká, jak v dobře prosperující firmě funguje, jak ji mohou všichni ve firmě ovlivňovat a jak se projevuje uvnitř i navenek.

Program je určen nejen majitelům malých a středních firem, jejichž vystupování na veřejnosti a před klienty může mít vliv na úspěch podnikání, ale také manažerům/vedoucím pracovních týmů a personalistům.

Seminář se obecně i konkrétně zaměřuje na fenomén firemní kultury, na popis a analýzu všech souvisejících aspektů, rozebírá se její vznik, definuje její úroveň a orientace. Velký důraz je kladen na různé možnosti přijímání principů firemní kultury ze strany zaměstnanců, na její vliv z hlediska vnímání organizace okolními subjekty, na její udržitelnost a její působení na efektivitu organizace práce a výroby.

Postupně projdeme různé typy firemní kultury, jak je využít ke zvyšování loajality zaměstnanců i k celkové efektivitě podnikání. Získáte potřebné znalosti a dovednosti, s jejichž pomocí můžete analyzovat faktory, které firemní kulturu utvářejí.

Obsah kurzu:

 • Tvorba firemní kultury
 • Orientace firmy a její firemní kultury
 • Kde hledat zdroje pro funkční firemní kulturu
 • Vliv osobnosti zakladatele nebo vůdce

Lektor: Ing. Vladimír Vaněk

O lektorovi