Právo a veřejné zakázky

nabídka vzdělávacích a konzultačních programů

Jak jednat s péčí řádného hospodáře podle zákona o obchodních korporacích

Rozsah kurzu: 4 hodiny (1 den)

Program je určen manažerům, jednatelům společností, vedoucím pracovníkům, členům představenstev a dozorčích rad, prokuristům, ale i starostům a zastupitelům měst a městských částí.

Řádný hospodář by měl pracovat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. V souvislosti s touto funkcí souvisí také povinnost nahradit případnou vzniklou újmu. Zákon Vás zároveň chrání - pokud za újmu nemůžete - tedy jednáte jako řádný hospodář.

Povinnost jednání s péčí řádného hospodáře se týká také členů orgánů právnických osob veřejného práva, tedy obcí, krajů a podobných uskupení... dopadá tedy i na zastupitele, radní, starosty měst a obcí.

Na semináři se naučíte, jak splňovat svou úlohu hospodáře ještě lépe než dříve. Všechny části budou probrány s ohledem na zákon o obchodních korporacích, který změnil velkou část starých zákonů.

Obsah kurzu:

 • Kdy má cenu riskovat aneb pravidlo "bezpečného přístavu”
 • Je manažer společnosti povinen plnit pokyny společníků?
 • Řádný hospodář a delegace
 • Řádný hospodář a odbornost
 • Řádný hospodář a vymáhání pohledávek
 • Péče řádného hospodáře a insolvence
 • Řádný hospodář a jeho přístup ke své funkci
 • Péče řádného hospodáře v podmínkách koncernu
 • Péče řádného hospodáře ve vztahu k vedoucím pracovníkům (běžný manažer, prokurista, vedoucí organizační složky)
 • Následky porušení péče řádného hospodáře
 • Aktuální judikatura a příklady z praxe
 • Dotazy, diskuse

Lektor: JUDr. Jiří Kubricht, LL.M.

O lektorovi

Úvod do veřejných zakázek

Rozsah kurzu: 6 hodin (1 den)

Programje určen pracovníkům firem, kteří jsou odpovědní za kompletaci nabídek pro veřejné zakázky a dále pro všechny zadavatele, kteří nabídky posuzují a hodnotí.

Na semináři se dozvíte vše o veřejných zakázkách. Upřesníme si, co je veřejná zakázka a co všechno si lze pod tímto pojmem představit. Dále kdo musí podle zákona o veřejných zakázkách postupovat a kdy je možné jednat mimo něj.

Projdeme všechny části veřejné zakázky, tak jak s nimi postupně přicházíte do styku - od samotné nabídky až po její hodnocení a případnou obranu proti neoprávněnému vyloučení z řízení.

Obsah kurzu:

 • Co je veřejná zakázka
 • Kdo musí postupovat podle zákona o veřejných zakázkách
 • Kdy je nutné postupovat podle zákona o veřejných zakázkách
 • Kdy je možné postupovat mimo režim zákona o veřejných zakázkách (tj. zadávání napřímo)
 • Jakým způsobem zadávat
 • Co jsou zadávací podmínky
 • Jak se sestavuje nabídka
 • Jak probíhá hodnocení
 • Jak veřejné zakázky končí
 • Jaké jsou možnosti obrany proti neoprávněnému vyloučení dodavatele z řízení
 • Řízení s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Lektor: JUDr. Jiří Kubricht, LL.M.

O lektorovi

Nejčastější chyby při sestavování nabídek

Rozsah kurzu: 4 hodiny (1 den)

Program je určen především pro pracovníkům firem, kteří jsou odpovědní za sestavení a kompletaci nabídek pro veřejné zakázky a dále pro všechny zadavatele, kteří nabídky posuzují a hodnotí.

Probereme všechny oblasti, které při sestavování nabídek působí nejčastější problémy, a chyby, které jsou nejobvyklejším důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení. Zaměříme se na oblast podepisování smluv a čestných prohlášení a jejich správné vyhotovení, problematiku referencí, zahraničních dodavatelů a subdodavatelů. Závěrečná část semináře se bude věnovat obraně proti neoprávněnému vyřazení ze zadávacího řízení.

Po absolvování programu budete schopni se vyvarovat častých chyb při sestavování nabídek a rozpoznat, kdy bylo jejich vyloučení ze zadávacího řízení oprávněné a kdy nikoliv. Budete umět posoudit, zda je v daném případě účelné se proti neoprávněnému postupu bránit.

Obsah kurzu:

 • Kdo je a kdo není oprávněn podepsat návrh smlouvy v nabídce
 • Důsledky nedostatku oprávnění jednat, absence pověření či plné moci a možnosti obrany
 • Problematika čestných prohlášení
 • Chyby při kompletaci nabídky
 • Problematika prokazování kvalifikace
 • Základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady
 • Pravost a stáří dokumentů
 • Zahraniční dodavatelé
 • Subdodavatelé
 • Možnost obrany proti neoprávněnému vyloučení ze zadávacího řízení

Lektor: JUDr. Jiří Kubricht, LL.M.

O lektorovi